Kontrolno telo

Minel Automatika Logo
Milutina Milankovića 1c,
11070 Novi Beograd,
Srbija
  +381 (11) 7131 443
  +381 (11) 7132 756
  +381 (11) 7132 755
  office@minelautomatika.rs

Kontrolno telo MINEL AUTOMATIKA oformljeno je 2019. godine i funkcioniše kao nezavisna celina u okviru kompanije Minel Automatka doo Beograd i pruža usluge prvog, periodičnog i vanrednog overavanja brojila električne energije.

Za uspešno funkcionisanje i kvalitetan rad Kontrolno telo poseduje najmoderniju kontrolno-mernu opreme za kontrolisanje brojila električne energije uz angažovanje kompetentnih stručnih kadrova.

Na osnovu Odluke Akreditacionog tela Srbije (ATS), broj 757/2019 od 25.12.2019.g., Minel Automatika doo Beograd- Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem ATS 06-315 kao kontrolno telo tipa “C” za obavljanje poslova kontrolisanja u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012, koji su navedeni u Obimu akreditacije.

Minel Automatika Sertifikat
Minel Automatika Labaratorija

Minel Automatika doo Beograd - Kontrolno telo je upisano u Registru ovlašćenih tela pod brojem OM 115, Rešenjem Ministarstva privrede – Direkcije za mere i dragocene metale, broj 393-4/0-02-54/1 od 14.02.2020.god. sa ovlašćenjem za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije za direktno , indirektno i poluindirektno priključenje.

U sklopu matične organizacije MINEL AUTOMATIKA doo u primeni je sertifikovani sistem IMS prema standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018

Primenom navedenih dokumenata Minel Automatika doo Beograd- Kontrolno telo ovlašćeno kontroliše merila i to:

  • - Statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5s, 1 i 2,
  • - Indukciona brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2,
  • - Statička brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3.

Overavanje merila se sprovodi po zahtevu koje se predaje u pisanoj formi, uz koji se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu (na upit) koja se uplaćuje na račun br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 53-015.

Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

Overavanje merila obuhvata:

  1. Proveru funkcionalnosti merila;
  2. Pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;
  3. Označavanje i žigosanje merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila.

Overavanju merila prethodi pregled i utvrđivanje kompletnosti zahteva za overavanje merila, kao i prepoznavanje i identifikacija merila, odnosno provera natpisa i oznaka na merilu koje je postavio proizvođač, provera službene oznake tipa merila za merila za koja je obavezno odobrenje tipa i provera ispravnosti postavljenih žigova.

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila. Ako se pregledom merila utvrdi da merilo ne ispunjava propisane metrološke zahteve, odnosno da nije podesno za nameravanu upotrebu, donosi se rešenje kojim se odbija overavanje merila.

Zahtevi za overavanje merila, kao i ostala relevantna dokumenta, mogu se preuzeti obraćanjem na našu adresu ili putem sledećih linkova: