Proizvodi

ZAŠTITA I AUTOMATIKA U ELEKTROENERGETSKIM DISTRIBUTIVNIM POSTROJENJIMA

MDZT Diferencijalna zaštita transformatora
MI Prekostrujne zaštite
MZU Zemljospojna usmerena zaštita
MUP Usmerena prekostrujna zaštita
MU Naponske zaštite
MTST Termoslika transformatora
MPZ-FR Mikroprocesorska frekventna zaštita
MPZ-ARN Mikroprocesorski automatski regulator napona
MAPU Tropolno automatsko ponovno uključenje
MAPU-31 Jednopolno i tropolno automatsko ponovno uključenje
MATZ Automatski tragač zemljospoja
MAZP Automatika zemljospojnog prekidača
MPA Preklopna automatika za zamenu dovoda
MZSOP Zaštita sabirnica i zaštita od otkaza prekidača
MRC Kontrola isključnih krugova prekidača
MKJN Kontrolnik jednosmernog napona
MKP Kondenzatorski pomoćni uređaj
MRNS-1 Relej nestanka struje
MIU Ispitna utičnica
MLOK Lokator kvara
MU-DC Podnaponski relej jednosmernog napona
MF1 Jednostepeni frekventni relej

ZAŠTITA I AUTOMATIKA U ENERGETSKIM I INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA

MZM30 Kompleksna zaštita elektromotora velike snage
MZM-322 Zaštita elektromotora srednje snage
MTZM Termička zaštita elektromotora
MTZR Termička zaštita mehaničkih reduktora
MRNN Relej naponske nesimetrije i redosleda faza
MMZJ Merenje i zaštita u kolu jednosmerne struje
MRNF Relej naponske nesimetrije i nestanka faze
MRM3 Mikroprocesorska zaštita niskonaponskih i visokonaponskih motora

SIGNALNI I POMOĆNI RELEJI

MST Signalizator treperavim svetlom
MS Signalizator mirnim svetlom
MSNN-42 Signalizacija nestanka napona
MRKP-5 Relej kratkotrajne pobude
MRTS 60-120 Relej treperavog svetla
MR Releji za signalizaciju
MRS Releji za signalizaciju sa signalnom značkom
MAD-1 Automatska deblokada svetlosne ili zvučne signalizacije
MVR Vremenski releji
MDVR Vremenski releji
METK Elektronska štoperica
MPTC Relej za kontrolu temperature
MFOR Foto relej
MSA-1 Stepenišni automat
MSTB Signalni tablo
MSS-1 Signalna sijalica
MPP-1 Pokazivač položaja
MBR Brojači impulsa
MPR Pomoćni releji
MPR-S Pomoćni relej sa signalnom značkom
MNTZM Naponsko termička zaštita motora
MRPRF Relej prisustva asimetrije faza
MRPSRF Relej prisustva simetrije napona i redosleda faza
MAZS Adapter za zvučnu signalizaciju
MBER Bistabilno elektronsko rele sa naponskom pobudom
MSTT Signalizator treperavim svetlom i signalni tablo

KONTROLNICI IZOLOVANOSTI

MKI 200A Mikroprocesorski selektivni kontrolnik izolovanosti visokonaponskih i niskonaponskih mreža
MKI 200B Mikroprocesorski kontrolnik izolovanosti jednosmernih i naizmeničnih niskonaponskih mreža sa obuhvatnim kleštima
MKI-211 Neselektivni kontrolnik izolovanosti niskonaponskih mreža
MKI-212 Kontrolnik izolovanosti elektromotora
MA 212 Adapter za kontrolnik izolovanosti elektromotora
MKI EP169A Kontrolnik izolovanosti vučnih krugova dizel-električne lokomotive
MKI EP169A1 Kontrolnik izolovanosti vučnih krugova električne lokomotive
MPZU Prenosni zaštitni uređaj
MSNMP Sistem za napajanje i kontrolu izolovanosti električnih IT mreža u medicinskim prostorijama

ZAŠTITA GENERATORA

MDZT-G Diferencijalna zaštita generatora
MI320N-G Trofazna prekostrujna zaštita generatora
MU322-G Prenaponska zaštita generatora
MU312-G Podnaponska zaštita generatora
MRSN-G Zaštita generatora od nesimetričnog opterećenja
MZGP-G Zaštita generatora od gubitka pobude
MZPS-G Zaštita generatora od povratne snage
MI001-G Zaštita pobudnih krugova generatora od zemljospoja
MZKSM-G Zaštita generatora od kratkog spoja
MZS95-G Zaštita statora generatora 95%
MZS100-G Zaštita statora generatora 100%
MFU-1 Uređaj za kontrolu sinhronizma

MERNI PRETVARAČI ELEKTRIČNIH VELIČINA

MPU Merni pretvarač naizmeničnog napona
MPI Merni pretvarač naizmenične struje
MPP Merni pretvarač aktivne snage
MPQ Merni pretvarač reaktivne snage
MPF Merni pretvarač frekvencije
MPFU Merni pretvarač faznog ugla
MPT Merni pretvarač temperature
MPR Merni pretvarač otpora
MPU= Merni pretvarač jednosmernog napona
MPI= Merni pretvarač jednosmerene struje

Prospekt mernih pretvarača

MERENJE I REGULACIJA TEHNOLOŠKIH VELIČINA

MRN-1 Elektronski relej nivoa
MREGN-1 Regulator nivoa
MDR Dvopoložajni regulator
MPN Prenosni nivometar
MKMN-1 Kontinualni merač nivoa
MT-2 Regulator temperature
MT-pt Merač temperature
MARP Uređaj za automatski rad pumpi

MERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KPN Kratkotrajni prekidi napajanja
PB Precizno elektronsko brojilo klase 0,2s i 0,5s
EB Elektronsko brojilo klase 1
EBM Elektronska brojila sa pokazivačem maksimuma srednje snage klase 1
MB Integrisana merna grupa sa pokazivačem maksimuma snage
MG Merne grupe
SUMAKS Elektronsko sumarno brojilo sa pokazivačem maksimuma srednje snage
SUMIS Elektronsko sumarno brojilo
MAKSIM Daljinsko brojilo sa pokazivačem maksimuma srednje snage
MKUK Kombinovani uklopni sat i MTK
MMIMP Umnoživač impulsa
PPI-J Prenos impulsa na daljinu
KOS Kontroler vršne snage
SIBE Sistemi za ispitivanje brojila električne energije
PB02E Radni etalon klase 0,2s i 0,5s
EEE005 Radni etalon klase 0,05
META Moblino etalonsko brojilo
MRG Računar greške
MIM Impulsni multiplekser
KIKO Komunikaciono impulsni koncentrator
OMNIA Sistem za obračun i merenje potrošnje električne energije
MESE Obračunsko merenje električne snage i energije
MB-LOK Integrisano inteligentno brojilo

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

ARI Tiristorski regulisani ispravljači
PAB Pražnjač akumulatorskih baterija
SAPS Invertori
SPR Statički prekidači
MSBN Sistem za besprekidno napajanje
MPSK Podsinhrona kaskada
MFRB Frekventni regulator

MERNI INSTRUMENTI

MDI-P Digitalni vatmetar
MDI-Q Digitalni varmetar